Verkoopsvoorwaarden Cardgo-klaspakket

Art. 1

Identiteit van de verkoper
Autonoom Provinciebedrijf Havencentrum
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0443.423.820
BTW-nummer: BE443.423.820

Art. 2

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de losse verkoop van de Cardgo-klaspaketten, losstaand van excursies.

Het Cardgo-klaspakket is enkel beschikbaar voor gebruik in een klascontext van het secundair onderwijs. Om als klant een bestelling te kunnen plaatsen dient de bestelling te worden geplaatst in naam van een secundaire school of door een leerkracht. Indien er in naam van een vennootschap of vereniging een bestelling wordt geplaatst, gaat het Havencentrum er vanuit dat de klant beschikt over de nodige rechten om namens die vennootschap of vereniging op te treden. Indien een leerkracht een bestelling plaatst, dient deze de naam van diens secundaire school te vermelden op het bestelformulier.

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene verkoopsvoorwaarden. De meest recente versie van deze voorwaarden wordt steeds op deze webpagina beschikbaar gesteld.

Het Havencentrum voorziet de mogelijkheid om de geldende algemene voorwaarden te te downloaden na het plaatsen van een bestelling.

Art. 3

Aanbod en bestelling
De goederen en het bestelproces worden steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven. De afbeeldingen van het Cardgo-klaspakket zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen.

De bestelling van het Cardgo-klaspakket gebeurt via een bestelformulier. De overeenkomst tussen de klant en het Havencentrum komt tot stand wanneer de betalingstransactie wordt ontvangen en het Havencentrum de bestelling per mail aan de klant bevestigt. Het Havencentrum aanvaardt enkel een overschrijving als betalingsmethode. Indien de financiële instelling van de klant de betaling weigert, is het Havencentrum niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen vul je het bestelformulier volledig (i.e. alle verplichte velden) in, met inbegrip van de contactgegevens en facturatiegegevens. De wijze van levering is steeds opsturen naar een zelf gekozen adres. Door het insturen van het bestelformulier aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Als de klant deze stappen heeft doorlopen, is de aankoop definitief.

Art. 4

Herroepingsrecht
De klant heeft gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen om de gekochte goederen kosteloos en zonder opgave van de reden te retourneren. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant. Hiervoor heeft de klant 14 dagen de tijd nadat de retourzending werd aangemeld. Binnen de 14 dagen nadat het Havencentrum de bestelling heeft teruggekregen, wordt de volledige aankoopprijs via overschrijving teruggestort.

Indien de goederen nog niet fysiek zijn geretourneerd door de klant, zal het Havencentrum wachten met de terugbetaling.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht het Havencentrum dat de klant de bestelling en de verpakking zorgvuldig behandelt. Om de goederen te kunnen retourneren, moeten deze onbeschadigd zijn en zich in de originele verpakking bevinden. Zo mag de folie rond het kaartspel niet weggehaald worden en dienen alle geleverde toebehoren mee te worden terugbezorgd.

De klant kan de bestelling retourneren via de post of op afspraak en tijdens de openingsuren komen afgeven in het provinciehuis. Een afspraak kan je maken op reservatie@havencentrum.be en geldt enkel indien die schriftelijk is bevestigd door een van onze medewerkers.

Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen kan je je aanvraag indienen via e-mail op reservatie@havencentrum.be.

Art. 5

De prijs
De prijs die in het aanbod op de website wordt vermeld blijft ongewijzigd, behoudens prijswijzigingen ingevolge veranderingen in BTW-tarieven.

Het Cardgo-klaspakket kost 30,00 EUR inclusief verzending binnen België. Deze prijs is inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.

Art. 6 Betaling
Enkel betalingen via overschrijving worden aanvaard.
Art. 7

Levering en uitvoering
De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. Het Havencentrum voorziet verzending binnen België. Voor specifieke vragen over de levering, kan u contact met ons opnemen op reservatie@havencentrum.be.

Wanneer alle artikelen van de bestelling in stock zijn, worden deze gewoonlijk binnen de 10 werkdagen na bevestiging van de bestelling aangeboden aan BPost voor de verzending. Wanneer een artikel niet in stock is, wordt het aangeboden binnen de 10 werkdagen nadat het artikel bij het Havencentrum opnieuw in voorraad is. In geval van (tijdelijke) onbeschikbaarheid, informeert het Havencentrum de klant over de te verwachten leveringstermijn.

De verzending aan de klant gebeurt op risico van het Havencentrum. Als de klant echter goederen terugzendt binnen de herroepingstermijn van 14 dagen na aankoop, is de klant zelf verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door het Havencentrum geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de artikelen die op de bestelling vermeld staan, moet de klant dit zo snel mogelijk en zeker binnen 3 kalenderdagen na ontvangst melden. De artikelen moeten dan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan het Havencentrum worden teruggestuurd.

Voor leveringen werkt het Havencentrum samen met BPost. Het Havencentrum is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van het Havencentrum blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Art. 8

Overmacht
In geval van overmacht is het Havencentrum niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan het Havencentrum ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder worden onder meer verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden...

Art. 9

Intellectuele eigendom
De website, logo’s, teksten, foto’s in de communicatie van het Havencentrum zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij het Havencentrum zelf, hetzij bij haar toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mogen tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s e.a. niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bovendien mogen logingegevens tot de digitale tools en beschermde documenten op het bijhorende lerarenplatform niet gedeeld worden met derden van andere organisaties zonder eigen Cardgo-klaspakket.

Art. 10

Klachtenregeling en geschillen
Het Belgische recht is van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken en hoven van Antwerpen bevoegd. 

Bij eventuele klachten over de producten of dienstverlening van het Havencentrum kan u terecht op het e-mailadres reservatie@havencentrum.be.

Dit document werd aangepast op 1 juni 2023.