Over deze website

1.1. Toepassing

Deze website (www.havencentrum.be) wordt beheerd door het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

Het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen kunnen deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om informatie ter beschikking te stellen over het APB Havencentrum, zijn diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je ons steeds contacteren via info@havencentrum.be.

Alhoewel het APB Havencentrum zich inspant om informatie te verschaffen waarvan het denkt dat deze actueel en juist is, garandeert het APB Havencentrum niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je het APB Havencentrum steeds contacteren via info@havencentrum.be.

1.3. Aansprakelijkheid

Het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. Het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen verstrekken geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen kunnen evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Lespakketten mogen als voorbereiding van de uitstap of als bundel tijdens de uitstap afgedrukt en uitgedeeld worden aan de deelnemers van de uitstap. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van het APB Havencentrum, is strikt verboden zonder haar schriftelijke en voorafgaande toestemming.

1.5. Gebruik van afbeeldingen en foto’s op deze website

De afbeeldingen en foto’s op deze website worden zorgvuldig geselecteerd. We doen ons uiterste best om de regelgeving omtrent portretrecht en auteursrecht zo goed mogelijk te respecteren. Merk je toch een afbeelding of foto op waarbij je vragen hebt? Ben je geportretteerd op een foto en heb je vragen of een opmerking rond je toestemming? Contacteer ons dan via info@havencentrum.be.

Deze webpagina werd het laatst aangepast op 14 september 2020.