Privacyverklaring

Op deze webpagina vind je informatie over:

  1. Over deze website
  2. De privacyverklaring

Bekijk ook gerust onze cookieverklaring.

1. Over deze website*

1.1. Toepassing

Deze website (www.havencentrum.be) wordt beheerd door het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

Het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen kunnen deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om informatie ter beschikking te stellen over het APB Havencentrum, zijn diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je ons steeds contacteren via info@havencentrum.be.

Alhoewel het APB Havencentrum zich inspant om informatie te verschaffen waarvan het denkt dat deze actueel en juist is, garandeert het APB Havencentrum niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je het APB Havencentrum steeds contacteren via info@havencentrum.be.

1.3. Aansprakelijkheid

Het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. Het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen verstrekken geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen kunnen evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Lespakketten mogen als voorbereiding van de uitstap of als bundel tijdens de uitstap afgedrukt en uitgedeeld worden aan de deelnemers van de uitstap. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van het APB Havencentrum, is strikt verboden zonder haar schriftelijke en voorafgaande toestemming.

1.5. Gebruik van afbeeldingen en foto’s op deze website

De afbeeldingen en foto’s op deze website worden zorgvuldig geselecteerd. We doen ons uiterste best om de regelgeving omtrent portretrecht en auteursrecht zo goed mogelijk te respecteren. Merk je toch een afbeelding of foto op waarbij je vragen hebt? Ben je geportretteerd op een foto en heb je vragen of een opmerking rond je toestemming? Contacteer ons dan via info@havencentrum.be.

3. Privacyverklaring*

3.1 Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door het APB Havencentrum. Door deze website of onze mobiele applicaties te gebruiken of door gebruik te maken van de diensten en het wifi-netwerk ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop APB Havencentrum gegevens verzamelt.

3.2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy[1].

Het APB Havencentrum verbindt er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

3.3. E-mailverkeer

Op elke e-mail van het APB Havencentrum is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het APB Havencentrum is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

3.4. Verzameling van de gegevens

Het APB Havencentrum kan je contactgegevens, zoals adres, e-mail, telefoonnummer, enz., verzamelen via contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, nieuwsbrieven, sociale media, cookies, doorklikgedrag, e-mails, …

3.5. Verwerking van de gegevens

a) De verantwoordelijke voor de verwerking

De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in het adressenbestand van het APB Havencentrum (Scheldelaan 444, 2040 Antwerpen en ondernemingsnummer 0443 423 820) en de klantendatabank van de groep provincie Antwerpen.

b) Doeleinden voor de verwerking

Het APB Havencentrum verzamelt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Deze doeleinden kunnen zijn: voor het voeren van correspondentie, het verstrekken van informatie door middel van nieuwsbrieven of wanneer je een contact- of aanvraagformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden je gegevens gebruikt voor de beantwoording of afhandeling van je vraag. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De rechtsgrond om je persoonsgegevens te verwerken (toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang) is afhankelijk van de vooropgestelde doeleinden.

3.6. Profilering voor marketing doeleinden

Profilering kan omschreven worden als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Hierbij worden deze gegevens gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot het individu te evalueren, in het bijzonder om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke voorkeuren en interesses.

Het is mogelijk dat het APB Havencentrum en de groep provincie Antwerpen je persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen, en dit voor de doeleinden vermeld in 3.5.

In de mate van het mogelijke gebruiken het APB Havencentrum en de groep provincie Antwerpen enkel anonieme of gepseudonomiseerde gegevens voor profilering.

3.7. Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Naast het gebruik van cookies registreert het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen gegevens wanneer de website wordt bezocht en gebruikt. Deze informatie wordt naar best vermogen geanonimiseerd en enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren. In sommige gevallen kunnen gegevens, al dan niet verkregen worden via een derde partij.

Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot: het IP-adres van de bezoeker en de datum en tijd waarop een pagina opgevraagd wordt, uitgevoerde zoekopdrachten en of ze al dan niet een correct resultaat opleverden, aantal keren dat een bestand gedownload werd, …

Voor de verzameling van deze gegevens maakt het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen gebruik van zowel standaard gebruikslogboeken van de website als systemen van derden, waaronder: Google Analytics, SiteImprove en Hotjar.

3.7. Bewaartermijn van de gegevens

Het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen bewaren je gegevens niet langer dan nodig. Het APB Havencentrum en de provincie Antwerpen bewaren je gegevens zolang zij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform deze privacyverklaring. Daarna worden je gegevens verwijderd.

3.8. Overdracht aan derde partijen

Het APB Havencentrum beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie. Het APB Havencentrum zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de groep provincie Antwerpen.

Voor het verwerken van gegevens, doet het APB Havencentrum beroep op een externe verwerker bijvoorbeeld voor de verwerking van je reservatie, het versturen van mails, de formulieren via de website, het programma achter de nieuwsbrieven… Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, ziet het APB Havencentrum er steeds op toe dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Het APB Havencentrum of de provincie Antwerpen,  leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

3.9. Rechten met betrekking tot je gegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je volgende rechten die je kan uitoefenen:

a) Recht op inzage

Je hebt een recht op inzage van de gegevens die je aanbelangen.

b) Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens toch onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

c) Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:

  • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
  • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. Het APB Havencentrum heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

  • de naleving van een wettelijke verplichting;
  • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

d) Recht op beperking van de verwerking

In welbepaald gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit is onder meer het geval wanneer:

  • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die de groep provincie Antwerpen nodig heeft om die juistheid te controleren;
  • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

e) Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door het APB Havencentrum rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

f) Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid het APB Havencentrum is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

g) Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door het APB Havencentrum op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik je gegeven toestemming intrekken.

h) Tot wie kan je je richten?

Om je rechten uit te oefenen, kan je terecht op het  webformulier van de provincie Antwerpen. Hier kan je ook meer informatie terugvinden over de procedure en de voorwaarden. Heb je een specifieke vraag voor het APB Havencentrum? Dan kun je ons contacteren via info@havencentrum.be.

Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal provincie Antwerpen zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie, met volgende contactgegevens: Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

E-mail: contact@toezichtcommissie.be

3.10 Data Protection Officer

De functionaris aangesteld voor de gegevensbescherming in het Havencentrum kan je bereiken via DPODESE@provincieantwerpen.be.

3.11. Op de hoogte blijven van wijzigingen aan deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Op deze pagina kun je steeds de meest recente versie van deze privacyverklaring raadplegen.

Deze webpagina werd het laatst aangepast op 14 september 2020.